Leena Ahonen-Ojalan ryhmäpuheenvuoro Salon kaupungin talousarviosta


Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat,
 
Kaupunginjohtajan esitys on lähtökohtaisesti suurimpiin haasteisiin ja kehityskohteisiin tarttuva. Lautakuntien esityksiin on kyetty vastaamaan hyvin, joista keskeisiä ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, toimivat opetustilat ja koulutusmahdollisuudet, sekä julkinen liikenne sekä työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen. Sosialidemokraatit lähtevät siitä, että pidämme kuntalaisista huolta jatkossakin, samaan aikaan kun kaupungin talous kehittyy toivotulla tavalla.
 
Vuoden 2018 budjetin valmistelussa sosialidemokraattinen ryhmä korostaa seuraavia seikkoja:
 
Vuoden 2018 talousarvion pohjana on eri valtuustoryhmien tekemän sopimuksen linjaukset: Talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon asukasluvun lasku ja korkea työttömyysaste mutta kuitenkin niin että edellisten vuosien positiivinen kehitys antaa mahdollisuuden tulevan kasvun tukemiseen. Kaupungin on jatkuvasti etsittävä uusia, elinvoimaa vahvistavia ja työpaikkoja luovia mahdollisuuksia ja kumppanuuksia, markkinoitava rohkeasti ja positiivisesti kaupunkiamme. Hyvinvointipalveluihin on kiinnitettävä huomiota niin että kaikki kuntalaiset ovat tasa-arvoisessa asemassa, henkilöstön työhyvinvointiin on panostettava, kaupungin arvot ja perustehtävä huomioiden.
 
Nostan seuraavaksi esille muutamia ryhmällemme tärkeitä huomioita.
 
Kansakunnan sivistyksen mittana voi perustellusti pitää sitä tapaa, jolla se ottaa vastuun viisaasti sekä lapsistaan että vanhuksistaan.

Lasten ja perheiden hyvinvointiin panostaminen on paras investointi tulevaisuuteen. Investoimalla peruspalveluihin ja ennaltaehkäisevään työhön säästetään kalliista korjaavista toimenpiteistä. Salon vetovoimaa lisäävät hyvien peruspalveluiden lisäksi viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen arkiympäristö, monipuoliset ja saavutettavissa olevat kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä luonnonläheisyys. Hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisy on oltava kaupunkimme keskeisin menestystekijä.

Me sosialidemokraatit haluamme, että Salo siirtyy kohti osittain maksutonta varhaiskasvatusta. Muutos voidaan toteuttaa asteittain, ikäryhmä kerrallaan. Maksuttomuus ollaan ottamassa käyttöön niin Turussa kuin Helsingissä. Kaupungin kilpailukyvyn ja lapsiperheiden ostovoiman kannalta tulisi Salonkin ryhtyä edistämään asiaa.

Uskomme, että muutos voisi lisätä varhaiskasvatuksen vetovoimaa ja tuoda sen piiriin myös ne lapset, jotka nyt ovat jäämässä vaille ikätovereidensa seuraa.

Muuttuvassa maailmassa perheillä on erilaisia tilanteita ja tarpeita, joihin varhaiskasvatuspalveluiden on vastattava.

Me sosialidemokraatit esitämme huolemme myös vanhuspalveluyksiköiden riittävyydestä. Salo on väestörakenteeltaan juuri tällä hetkellä Suomen nopeimmin ikääntyvä kaupunki. Ikääntyvien yli 65 vuotiaiden määrä tulee kasvamaan seuraavina vuosina huomattavasti kaupungissamme. Tämän lisäksi omaishoitajien jaksamista parantaviin palveluihin pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Sisäilmaongelmat ovat akuutteja ja tilanteet vaativat nopeaa reagointia. Ongelmakouluissa on edettävä nopealla aikataululla jotta kaikilla lapsilla on turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö. Tilaratkaisut esimerkiksi Märynummen ja Hermannin kouluihin on löydettävä ripeästi. Toisaalta on katsottava eteenpäin ja tuotava esiin ne investointitarpeet joita haluamme kehittää tulevaisuudessa.

Sosialidemokraatit pitävät lähtökohtaa ensi vuoden talousarvion laadinnalle hyvänä. Toivomme ryhmien välille rakentavaa ja avointa keskustelua ja luotamme siihen, että edellisvuosien tapaan saamme yhdessä rakennettua hyvän lopputuloksen myös tänä vuonna.

Lopuksi haluan kiittää kaupunginjohtoa sekä henkilöstöä hyvästä valmistelusta sekä luottamushenkilöitä hyvästä yhteishengestä talousarvion rakentamisessa. Meillä on hyvä Salo, ja meillä on mahdollisuus tehdä siitä entistäkin parempi. Tartutaan tähän mahdollisuuteen, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden teeman mukaisesti, yhdessä.
Facebooktwitterlinkedinmail