Paassilta: Hyvinvoiva kunta on ikäystävällinen

Ajankohtaista,Mielipide

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry kannustaa kaikkia kuntia ikäystävällisyyteen ja ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon väestön ikääntymisen ja sen tuomat haasteet. Hyvinvoiva kunta huolehtii myös ikääntyneiden asukkaidensa hyvinvoinnista ja terveydestä niin palveluissa, asumisessa, kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksissa kuin myös elinympäristössä.

Kunnissa tulee kiinnittää huomiota avun ja palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen, näin erityisesti ikäihmisille tärkeissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Palveluja tulee kehittää siten, että myös haja-asutusalueilla asuvien tarpeisiin vastataan ja että he saavat tarvitsemansa avun mahdollisimman lähellä.

Palveluja ei saa viedä ikääntyneiden kuntalaisten ulottumattomiin digitalisoitiin myötä. Digitaalisten palvelujen rinnalla on oltava mahdollisuus kasvokkaiseen tai puhelinpalveluun.

Kunnan tulee huolehtia omaishoitajien jaksamisesta, heille tuotettavien palvelujen, maksettavien palkkioiden ja vapaapäivien sekä muiden tukimuotojen riittävyydestä ja oikea-aikaisuudesta.  Laitoshoidon mahdollisuus tulee taata sitä tarvitseville. Henkilökuntaa tulee olla tarvetta vastaavasti.

Hyvinvoivassa kunnassa vanhusväestön hyvinvoinnin- ja terveydentilaa seurataan aktiivisesti, huolehditaan sekä henkisestä että fyysisestä kuntoutuksesta ja varmistetaan palveluiden tosiasiallinen saatavuus sekä saavutettavuus. Hyvinvoivassa kunnassa on nollatoleranssi kaikenlaiselle kaltoinkohtelulle. Kuntien tulee tehostaa alueellaan toimivien palvelu- ja hoitoyksiköiden seurantaa ja valvontaa.

Todennäköisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, SOTE, toteutuu. Uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnallisille hyvinvointialueille.

Tämän suuren muutoksen jälkeenkin kuntien tulee huolehtia ikääntyneiden hyvän arjen turvaamisesta. Kunnilla on jatkossakin vastuu asukkaidensa hyvinvoinnista ja terveydestä. Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä kunnissa tehdään hyvillä infran ratkaisuilla, riittävillä kulttuuri-, sivistys-, liikunta- ja liikennepalveluilla sekä vapaaehtoistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisella.

Eläkeläiset ovat merkittävä voimavara kunnille. He toimivat vapaaehtois- ja vertaisohjaajina, ikääntyneiden vanhempiensa sekä lastenlastensa hoitajina ja tukijoina. He ovat työelämän voimavarana. He ovat myös kulttuuripalvelujen käyttäjinä huomattava ja koko ajan kasvava joukko.

 Ikääntyneiden aseman vahvistaminen vaatii aitoa osallisuutta keskusteluun, vaikuttamiseen ja päätöksentekoon. Kunnallisten vanhusneuvostojen rooli on merkittävä ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Niiden toimintaedellytykset tulee turvata. Vanhusneuvostoille tulisi saada edustus kuntien lautakuntiin nuorisovaltuustojen tapaan.

Simo Paassilta
Eläkkeensaajien Keskusliiton ja Salon Eläkkeensaajien puheenjohtaja