Paassilta: Hyvinvoiva Salo on ikäystävällinen

Ajankohtaista,Mielipide

Salon kaupungin asukkaista lähes kolmannes on yli 65-vuotiaita. Tämä tulisi ottaa
huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa. Kaupungin päättäjien tulee kiinnittää
huomiota avun ja palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen, näin erityisesti
ikäihmisille tärkeissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Palveluja tulee
kehittää siten, että myös haja-asutusalueilla asuvien tarpeisiin vastataan ja että he
saavat tarvitsemansa avun mahdollisimman lähellä.

Kaupungin tulee huolehtia omaishoitajien jaksamisesta, heille tuotettavien
palvelujen, maksettavien palkkioiden ja vapaapäivien riittävyydestä. Laitoshoidon
mahdollisuus tulee taata sitä tarvitseville. Henkilökuntaa tulee olla tarvetta
vastaavasti.

Todennäköisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, SOTE, toteutuu.
Uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnallisille
hyvinvointialueille. Siirtymävaiheessa salolaisten päättäjien tulee jämäkästi
huolehtia siitä, asukkaillemme turvataan ajanmukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut.
SOTE-uudistuksen jälkeenkin kaupungilla on vastuu asukkaidensa hyvinvoinnista ja
terveydestä. Lasten varhaiskasvatus ja peruskoulut esimerkiksi jäävät kuntien
tehtäviksi.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä kaupungissa tehdään hyvillä
infraratkaisuilla, riittävillä kulttuuri-, liikunta- ja liikennepalveluilla sekä
vapaaehtoistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisella.

Nyt tarvitaan uudenlaista asennetta ja positiivista ajattelutapaa. Ikäihminen ei ole
taakka, vaan voimavara, joka pitää nähdä arvokkaana pääomana. Jotta kaikilla ikään
katsomatta olisi mahdollisimman hyvä elämä, täytyy löytyä sukupolvien välistä
solidaarisuutta sekä ymmärtää sukupolvien välisen yhteistyön tärkeys.

Simo Paassilta,
kunnallisneuvos, Salon Eläkkeensaajien puheenjohtaja